Обезщетение при бременност и раждане / 135 - 410 дни /

 Вторият болничен след раждане се издава за периода до 135 дни от раждането на детето. След това, за срок до 410 дни, лицето има право на обезщетение за бременност и раждане.

Съгласно действащият към момента чл.50, ал.1 от КСО:

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

Важно е да се отбележи, че:

- тези 410 дни започват да текат от датата на болничния по бременност.

- не се маркира "Ползване на обезщетение по чл.50а от КСО"

- в приложение 10 основанието на отпуската е чл.163, ал.1 от КТ